Elektrik Talep Açma ve Abonelik İşlemleri

İçin Bizi Arayın

 

Alkent 2000 Elektrikçi

Talep açma, plan,proje,taahhüt ve abonelik işlemlerinizi, Yetkili Personelimizle yapmaktayız.

Abonelik ve Talep İşlemleri İçin Lütfen Bizi Arayın

 

 

Talep Açma İçin Gerekli Belgeler

• Talep Kartonu,
• Yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanmış plan veya proje,
• İşe Başlama – İş Bitim Formu, (son 3 ayda alınmış olması gerekir)
• Aboneliğin istendiği yerin harici krokisi,
• Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan), veya Yapı Ruhsatı,

Mesken aboneliği için gerekli belgeler

Nüfus cüzdanı

Kullanım yerinde enerji kesik değilse mülkiyet belirten bir belge (tapu, kira sözleşmesi vb.)

Varsa kullanım yerine ait abone veya tesisat numarası (eski bir fatura)

Kiracılar için,

Mülk sahibinin adı ve soyadı

Mülk sahibi tüzel kişiyse (şirket) vergi numarası, ad, soyad ve ünvan bilgileri

Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi

Varsa banka hesabınıza ait IBAN

 

İŞYERİ ABONELİĞİ İÇİN

Temel Bilgiler:

Abone veya sayaç numarası,

Kimlik belgesi (TC kimlik numaralı)

Vergi levhası (Vergi no., vergi dairesi, ticaret unvanı),

Ticaret sicil no. ve ticaret sicil memurluğunun adı,

İmza sirküleri (imza sirkülerinde belirtilmiş ise şirket kaşesi)

Gerekebilecek Diğer Belgeler:

Elektrik aboneliği için vekaletname veya yetki belgesi (yetkili veya vekil olarak işlem yapılacaksa)

Kira kontratı veya tapu (adreste başkasının üzerine mevcut bir abonelik varsa)

DASK no. veya poliçe (binada mesken varsa)

SANAYİ tarifesinden yararlanabilmek için:

Sanayi sicil belgesinin dilekçeyle birlikte ibrazı (kapasite raporu da gereklidir)

TARIMSAL SULAMA tarifesinden yararlanabilmek için:

Tarım il/ilçe müdürlüklerinden alınan, yapılan sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösteren belge.

DSİ’den alınacak yer altı suyu kullanma izin belgesi.

KISA SÜRELİ abonelikler için:

(En fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygunluk görüşüne göre sayaç tesis edilmektedir.)

Talep dilekçesi,

Bağlantı anlaşması,

Elektriksel anlamda tüm sorumlulukların yerine getirildiğine dair fenni sorumluluk belgesi,

Sayaç tesis edilmeyecekse kullanılacak cihazların kurulu güçlerini gösteren teknik doküman.

Ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden; gerçekleşen tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden uygulanacak tarife bedeli hesaplanarak bedelin makbuz karşılığı peşin tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilmektedir.